Leveringsvoorwaarden


Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dd. 25-01-2014
Art 1 Definities 
Verkoper:  Electrovakhandel.nl
Koper     :  Wederpartij

Art 2  Toepasselijkheid
1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en zover wij schriftelijk anders verklaren.
2
Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke inkoopvoorwaarden van de koper, welke wij uitdrukkelijk van de hand wijzen.

Art 3  Wijzigingen
Wijzigingen die binnen de looptijd van de overeenkomst moeten worden doorgevoerd op gezag van de koper, kunnen tot wijzigingen leiden in levertijd, prijs of kwaliteit.
De koper zal binnen 10 dagen na de opdracht tot wijziging van de consequenties schriftelijk worden geïnformeerd door verkoper.

Art 4  Overeenkomsten
Schriftelijke gesloten overeenkomsten.
Overeenkomsten van koop en verkoop en andere overeenkomsten worden door ons bij voorkeur schriftelijk aangegaan.
Onze verplichting gaat nooit verder dan door ons schriftelijk is overeengekomen.  
Overeenkomsten binden ons, indien door tussenpersonen namens ons met derden zijn gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.
Mondeling gesloten overeenkomsten.
Overeenkomsten van koop en verkoop en andere overeenkomsten welke door ons mondeling zijn aangegaan zijn voor ons eerst bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
Indien wij daarbij als verkoper optreden worden de met ons mondeling (onder andere telefonisch)  gesloten overeenkomsten schriftelijk door ons aan de koper bevestigd.

Art 5  Prijzen en prijsherziening
Al onze aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten, en betreffende lever­tijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden.
Hieraan kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren danwel zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl hij niet is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De prijzen zijn vermeld exclusief BTW en exclusief verzendkosten.Prijsopgaven doen wij op basis van dan geldende prijzen, ons daarbij voor­behoudende het recht op doorberekening van eventu­ele verhoging van rech­ten, accijnzen e.d. en van inkoopprij­zen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijzin­gen in valutaverhouding.

Art 6  Betaling
Betaling van de factuur, inclusief B.T.W., dient te geschieden zoals in de aanbieding is aangegeven.
Bij overschrijding van deze termijn is de koper van rechtswege jegens ons in gebreke, in welk geval wij zijn gerechtigd de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze rechten ingevolge wet en overeen­komst.
In geval van niet tijdige betaling zijn wij tevens gerechtigd onze vordering te verhogen met de wettelijke vertragingsrente van 10,25%  ingaande 30 dagen na factuurdatum.
Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor de reke­ning van de koper, die geacht wordt er mee akkoord te gaan dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met minimum van ? 200,-.

Art 7  Levering
De levering geschied af magazijn, EX- WORKS, waaronder is te verstaan de plaats, van waaruit door of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik het risico voor de koper is.
Bij gebreke van in ontvangstneming zijn wij bevoegd tot opslag elders, zulks op kosten van de koper.
Indien de koper de goederen weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.
Te alle tijde hebben wij het recht van de koper, te verlangen dat hij zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn ver­plichtin­gen, terwijl wij gerech­tigd zijn de levering op te schorten zolang de zekerheid niet is gesteld.
Eveneens zijn wij gerechtigd de levering op te schorten indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtin­gen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.
Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en zijn nooit bindend.
Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft de afnemer c.q opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren.
Evenmin kan de afnemer c.q. opdrachtgever bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd de ontvangst of de betaling van de goederen weigeren en/of vergoeding van enige schade ei­sen,welke door hem of derden is geleden.

Art 8  Overmacht
In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegd­heid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ont­binden, in welk geval de koper slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds 


gepres­teerde.Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: alle van buitenaf komend onheil, oorlog, oorlogs­gevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, onvoorziene machineschade, onvoorzien personeelsgebrek, onvoorzien stremming van vervoer, onvoorzien gebrek aan vervoers­middelen, overstroming, onvoorziene uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorzienbare omstandigheden, zowel in binnen- en buitenland, ten gevolge waarvan de naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden verlangd.
Overmacht is mede aanwezig, indien ten gevolge van omstandig­heden, of om welke reden dan ook, de leverancier, bij wie wij de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstof­fen hebben besteld, deze niet of niet tijdig aan ons heeft geleverd, dan wel om welke reden dan ook de betreffende over­eenkomst is geannuleerd en een vervangende leverancier niet voorhanden is.          

Art 8  Aansprakelijkheid.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg is dan wel zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde.
De koper is verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventu­ele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aan­spraken op vergoeding van schade, gevolgschade e.d. welke direct met de geleverde goede­ren in verband worden gebracht zover deze de van toepassing zijnde Europese wetgeving te buiten gaat.

Art 9  Garantie.
Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe onderdelen (tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is), conform de garantievoorwaarden zoals vermeld op het garantiebewijs en te voldoen aan de garantiemelding aan electrovakhandel.nl. 
De koper vrijwaard ons voor alle aanspraken van zijn afnemers, uit welken hoofde ook.
De koper verplicht zich de geldende garantievoorwaarden inhoudelijk aan zijn afnemers kenbaar te maken.

Art 10  Eigendomsvoorbehoud.
Zolang geen volledige betaling van het ons uit welken hoofde ook van de koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijft al het geleverde ons voor rekening en risico van de koper in eigendom toebehoren.

Art 11  Reclame.
Reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering schrif­telijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard.
Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 
5 dagen na ontvangst van de factuur.
Zij geven de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten.
Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten. Retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd, tenzij dit te voren schriftelijk met ons is overeengekomen.Art 12  Geschillen.
Op onze overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, uit onze overeenkomsten voortvloeiende, of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde Rechter te 's-Gravenhage , behoudens dwingendrechtelijke bepa­lingen met betrekking tot de bevoegd­heid van de Kantonrechter en onver­minderd onze bevoegdheid om desgewenst de Rechter van de woonplaats van de koper te adi­ren.